Regulamin ZOO

REGULAMIN
OGRODU ZOOLOGICZNEGO W BYDGOSZCZY
LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU ‘MYŚLĘCINEK’ SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY   

Przepisy porządkowe

  1. Zwiedzający ZOO są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu.
  2. Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy otwarty jest :
   styczeń 10:00-16:00 (oprócz poniedziałków)
   luty 10:00-16:00 (oprócz poniedziałków)
   marzec 10:00-17:00 (oprócz poniedziałków)
   kwiecień 10:00-18:00 (oprócz poniedziałków) – w poniedziałek Wielkanocny ZOO czynne
   maj 10:00-19:00
   czerwiec 10:00-19:00 (pierwszy piątek czerwca od 10:00-16:00)
   lipiec i sierpień 10:00-19:00
   wrzesień 10:00-18:00
   październik 10:00-17:00 (oprócz poniedziałków)
   listopad 10:00-16:00 (oprócz poniedziałków i 1XI)
   grudzień 10:00-16:00 (oprócz poniedziałków oraz 24 i 31 XII).
  3. Wejście na teren Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu.
  4. Wykupione bilety należy zachować do kontroli.
  5. Dzieci do 10 roku życia mogą zwiedzać ZOO wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów),
  6. Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych,
  7. Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają ZOO tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników.
  8. Osoby pełniące nadzór nad dziećmi i osobami szczególnej opieki proszone są o zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie się podopiecznych w sąsiedztwie wybiegów i klatek ze zwierzętami
  9. Fotografowanie i filmowanie na terenie Z OO jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, że wykonano je w ZOO Bydgoszcz. ?
  10. Osobom naruszającym przepisy regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku, gdy będą zmuszone opuścić ZOO

Bezpieczeństwo zwiedzających:

  1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Ogrodu wyłącznie po wyznaczonych alejkach.
  2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać barier
   i ogrodzeń, wkładać rąk i nóg za te zabezpieczenia.
  3. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach
   i barierkach.
  4. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt.
  5. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Ogrodu.
  6. Zwiedzającym nie wolno przebywać na terenie ZOO Bydgoszcz przed
   i po ustalonych godzinach zwiedzania.

Na terenie ZOO obowiązuje zakaz:

  1. Karmienia zwierząt oraz drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie,
  2. Wrzucania do klatek i na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
  3. Pukania w szyby pomieszczeń zwierząt, gadów, płazów,
  4. Poruszania się poza alejkami przeznaczonymi dla zwiedzających,
  5. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt,
  6. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,
  7. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,
  8. Wprowadzania i wnoszenia na teren ZOO psów, kotów i innych zwierząt,
  9. Wprowadzania i jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.,
  10. Wnoszenia i spożywania alkoholu,
  11. Wstępu oraz przebywania osobom spożywającym alkohol, nietrzeźwym, pod wpływem innych środków odurzających, zachowującym się agresywnie i niewłaściwie oraz osobom nie posiadającym ważnego biletu wstępu z wyjątkiem osób uprawnionych.
  12. Palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  13. Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu,
  14. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń,
  15. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej, za wyjątkiem usług świadczonych na podstawie umów zawartych z Zarządem LPKiW.

Sankcje:

  1. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu ZOO i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami.
  2. ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.
  3. Za karmienie i spowodowanie szkody na zwierzęciu, przez zwiedzającego nałożone mogą być kary pieniężne.
  4. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.